A A A
					

onderzoeksproject ‘Meertaligheid als realiteit op school’ (MARS)

Inhoud en opzet

In opdracht van Departement Onderwijs en Vorming werkt het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent samen met de Vrije Universiteit Brussel aan een onderzoeksproject ‘Meertaligheid als realiteit op school’ (MARS).

Anderstaligheid wordt vaak in verband gebracht met zwakkere schoolprestaties. Men maakt een opdeling tussen de thuistaal van de leerling en de schooltaal. Hierbij wordt er vaak vanuit gegaan dat de thuistaal de verwerving van de schooltaal in de weg zou staan. In Vlaanderen is er echter weinig onderzoek naar de gevolgen van anderstaligheid op prestaties en het bestaande onderzoek beperkt zich tot de opdeling Nederlandstalige versus anderstalige leerlingen. Deze opdeling is echter niet realistisch. In werkelijkheid kan anderstaligheid beter voorgesteld worden als een continuüm van helemaal Nederlandstalig tot helemaal anderstalig.

Het MARS-project wil de manier waarop de thuistaal gemeten wordt daarom verfijnen. De meetinstrumenten die gebruikt worden in het Validiv-project (http://www.validiv.be/)om de thuistaal van leerlingen na te gaan, worden aan een grondige psychometrische analyse onderworpen om de betrouwbaarheid en validiteit te garanderen. Voorts wordt de bruikbaarheid van deze instrumenten nagegaan. Daarnaast worden ook klasgroepen geobserveerd, leerkrachten geïnterviewd en focusgroepen met leerlingen georganiseerd om de meertalige realiteit na te gaan. Dit onderzoek gebeurt in zowel lagere als secundaire scholen. Resultaten worden verwacht in de zomer van 2015.